Algemene verkoopsvoorwaarden – Valhome

Artikel 1 : Deze algemene voorwaarden beschrijven de diensten die beschikbaar zijn op de website " www.valhome.be " , alsook de rechten en plichten van de gebruikers . Door het plaatsen van een bestelling op deze website , erkent u deze voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Als u niet akkoord gaat kunt u geen bestellingen plaatsen .
Enkel deze voorwaarden beheersen alle contractuele relatie tussen de klant en VALHOME , met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
Elke wijziging, afstand of toevoeging aan deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke overeenkomst aan elke bestelling . VALHOME heeft het recht om ten allen tijde en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming , de inhoud van de algemene voorwaarden en de site " www.valhome.be " aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf deze op de website geplaatst worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen .

Artikel 2 : De diensten worden verzorgd door het bedrijf VALHOME waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4920 Aywaille 5 Allée des Barbeaux , ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0550.768.770
VALHOME produceerde een algoritme met een rekenmethode om de huidige waarde van een gebouw in België op basis van gegevens die door de opdrachtgever ingevuld zijn via de vragen op de site VALHOME.

Artikel 3: De bestelling is definitief vanaf het ogenblik van registratie van de bestelbon. Na het voltooien van de betaling , krijgt de klant onmiddellijk de gevraagde schatting.
De consument heeft het recht zich terug te trekken op ieder moment vóór de betaling voldaan is.
In overeenstemming met artikel 47, § 4 van de wet betreffende marktpraktijken , kan de consument geen herroepingrecht uitoefenen voor de levering van diensten waarvan de uitvoering reeds is begonnen , met instemming van de consument , voor het einde van in § 1 van het artikel genoemde wachttijd .

Artikel 4: In geval van een technische storing van welke aard ook die het genereren van het schattingsverslag verhinderd, komen de partijen overeen af te wijken van artikel 48 van de wet van 2 april 2010. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding of terugbetaling geven ten verantwoordelijkheid van VALHOME.

Artikel 5: De informatie van VALHOME is slechts een eerste schatting, is zuiver informatief en is geen alternatief voor de raadpleging van een professional.
VALHOME ontvoegt zich van elke aansprakelijkheid voor de aan de klant verstrekte informatie en het gebruik dat ervan zal worden gemaakt door deze laatste. VALHOME is niet aansprakelijk voor verlies of schade , direct of indirect, met inbegrip van verlies van winst , inkomsten , data , goodwill , of enige andere schade die voortvloeit uit de schatting. Voor de gevallen waarin de wet niet voor volledige disclaimer zorgt, aanvaard de klant dat de verantwoordelijkheid van VALHOME om welke reden dan ook, in geen geval hoger kan zijn dan het bedrag dan de daadwerkelijk betaalde vergoeding aan VALHOME voor haar diensten .

Artikel 6 : De toegepaste prijzen zijn die welke van kracht zijn op de datum van inschrijving. VALHOME behoudt zich het recht toe om zijn prijzen te herzien , ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst , bij het optreden van een geval buiten zijn controle.
De klant kan betalen via overschrijving of met Visa kredietkaart of Mastercard.

Artikel 7: In afwijking van artikel 3 , in geval van betaling na levering (onderhandeld tussen de partijen) , zijn de facturen betaalbaar tot een maximum van 30 kalenderdagen vanaf de datum van afgifte van de factuur . In dit geval , behoudt VALHOME zich het recht een voorschot van 30 % tot 50 % van het totale factuurbedrag te eisen voor de dienstverlening. Elke factuur niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogt worden met een verwijlinterest van 1 % per maand.
Daarnaast zal elke onbetaalde factuur aan de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling , verhoogt worden met een forfaitair bedrag van 15 % van het onbetaald gebleven bedrag als schadevergoeding , met een minimum van 125 euro.

Artikel 8: Alle opmerkingen van welke aard dan ook , om ontvankelijk te zijn , moet worden ingediend per aangetekend schrijven binnen 72 uur na het ontstaan van het schattingsverslag.

Artikel 9: De teksten , de database met de gepubliceerde gegevens , de gecreëerde pagina’s , foto's en illustraties zijn beschermd door auteursrecht en databankenrecht en blijven de private eigendom van VALHOME , leveranciers of anderen met wie VALHOME overeenkomsten heeft. Daarom is elke kopie , publicatie, reproductie of ander gebruik, valsheid in geschrifte in welke vorm dan ook , is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VALHOME . Het opnemen in een database van informatie verkregen via de website van VALHOME en verwante diensten worden uitdrukkelijk verboden.
VALHOME verleent aan de klant een beperkte , niet-exclusieve licentie om resultaten van schattingen af te drukken en te houden voor persoonlijke en niet-commercieel gebruik .
Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden , gaat de klant akkoord geen ander gebruik te maken van het resultaat of een deel ervan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VALHOME . Elk gebruik in strijd met de licentie zal worden beschouwd als een daad van inbreuk , en zal, de door VALHOME verleende licentie, automatisch worden beëindigt.

Artikel 10: VALHOME zorgt er voor, om via alle redelijke middelen, de informatie op de website up to date te houden; om alzo de meest nauwkeurige en volledig mogelijke informatie te verspreiding. VALHOME kan hierover echter geen garantie bieden en is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het bezoeken of gebruiken maken van de site; natuurlijk niet als een grote fout van VALHOME aangetoond kan worden door de gebruiker. Bij overmacht is VALHOME niet verantwoordelijk voor vertragingen of verhinderingen van de samenwerking. Worden beschouwt, maar niet uitsluitend , als overmacht : natuurrampen , extreme weersomstandigheden , brand, overheidsmaatregelen , technische storingen , overstromingen , het blokkeren van internet , telecommunicatie , defecte hostingapparatuur van de site VALHOME , waterschade , verstopping van het vervoer of levering , gehele of gedeeltelijke staking ... Bij overmacht is VALHOME is niet verplicht om een bewijs van onvoorziene of onvermijdelijke voorvallen voor te leggen.

Artikel 11: Op het ogenblik van de bestelling, moet de klant bepaalde persoonlijke gegevens invoeren en in stemmen dat VALHOME gebruik maakt van deze gegevens om de goede werking van de dienst te verzekeren. VALHOME en haar moedermaatschappijen of dochterondernemingen voor marketingdoeleinden en derden die contractueel verbonden zijn aan VALHOME kunnen de gegevens gebruiken
VALHOME verhuurd noch verkoopt persoonlijke gegevens aan derden. Ze zullen enkel worden doorgegeven aan derden in verband met de toepassing van een wet of regelgeving of voor de toepassing van het normale beheer van het bedrijf .
De klant geeft uitdrukkelijke zijn akkoord over de correctheid van de gegevens , actueel en volledig in het identificatieformulier van de site bij de bestelling van de diensten. VALHOME heeft het recht, wanneer zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is, de schatting te weigeren of te annuleren .
Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de klant het recht om de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing te weigeren . De klant die zijn identiteit bewijst wordt toegang verleent op de site, om een aanvraag te doen zijn persoonlijke gegevens in onze administratie aan te passen. Dit kosteloos en op elke ogenblik , na voorafgaande schriftelijke aanvraag.

Artikel 12 : De diensten aangeboden door VALHOME zijn toegankelijk vanaf elke locatie in de wereld . De relatie tussen de klant en VALHOME en interpretatie van deze voorwaarden zijn slechts onderworpen aan de Belgische wetgeving , zelfs indien de klant zich in het buitenland bevindt of in het buitenland gevestigd is, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht en het nationale recht .
In geval van een geschil, zullen de rechtbanken van het arrondissement Verviers ( België) bevoegd zijn. De klant aanvaardt uitdrukkelijk hun bevoegdheid . De partijen komen overeen dat de elektronische communicatie ( e - mail, fax , ... )een bewijs is van hun relatie

Artikel 13 : Indien een bepaling onuitvoerbaar of ongeldig wordt beoordeeld door een bevoegde rechtbank , tast dit niet de overige bepalingen van voorwaarden aan, deze blijven geldig en afdwingbaar tussen de partijen . De betreffende clausule wordt automatisch vervangen door de nauwst aansluitende juridische clausule.

©Website created and powered by GPweb